رده:متشابهات دینی

از ویکی‌جنسیت

«متشابهات» به معنای دارای وجوه و معانی متعدد؛ «متشابهات» اصطلاحی قرآنی است که در علوم قرآنی نیز مصطلح شده است. این اصطلاح درباره آیاتی به کار می‌رود که برخی عبارات آن در معانی غیرقابل قبول ظهور دارد؛ در چنین مواردی آیات دارای معانی متعدد و متشابه؛ به کمک آیات محکمات بر معانی صحیح حمل می‌شوند. تفسیر متشابهات بدون توجه به محکمات نادرست است؛ بنابراین تبیین متشابهات، نیازمند محکمات و نصوص دیگر است. «محکمات» نیز اصطلاحی قرآنی است که در علوم قرآنی مصطلح شده است. معمولاً آیات محکمات بیان کننده‌ی مبانی اعتقادی و روشن کننده معانی آیات متشابه‌اند.

این رده در حال حاضر حاوی هیچ صفحه یا پرونده‌ای نیست.