صفحهٔ اصلی

از ویکی‌جنسیت

مقالهٔ منتخب

جنسیت و عقل،عرصه‌های اثرگذاری جنسیت بر عقل.
جنسیت و عقل، مناسباتی دارند که عموما در چارچوب اثرگذری و اثرپذیری آنها فهم می‌شود. انسان، نوعی است که صورت‌های نوعی دیگری مثل صورت‌های حیوانی، نباتی و جمادی را در بر دارد و آنها را تدبیر می‌کند. دسته‌بندی به مذکر و مونث، از صورت نباتی آغاز می‌شود. عقل جزئی و ابزاری، از دو حیث می‌تواند از ابعاد مادی وجود خود، تاثیر بگیرد؛ یکی این که عقل ابزاری از حس، خیال و تجربه بی‌نیاز نیست و ویژگی‌های جنسیت می‌تواند در این امور اثرگذار باشد؛ دیگر این‌که عقل ابزاری در عرصه کاربرد معرفت و همچنین نیازهای متنوع و متکثری که بر اساس شرایط مختلف زندگی و توانایی متفاوت افراد آدمی در فرایند تقسیم کار اجتماعی پدید می‌آید، تحت تاثیر امور مادی از جمله جنسیت قرار می‌گیرد. این امور افراد را به سوی دانش‌ها و تخصص‌های متفاوتی سوق می‌دهد و به دنبال آن از آگاهی و مهارت‌های خاصی بیشتر بهره‌مند می‌شوند.[۱۴]

ادامهٔ مطلب ...

دیگر مقالات منتخب: تست ۳تست ۱تست ۲

تصویر منتخب هفته

ویکی‌جنسیت:Photo of the day/2024/15

فهرست موضوعی

اسناد حقوقی(خالی)
نهادها(خالی)
قواعد فقهی(خالی)
کنشگران(۱ ص)
خبر(۱ ص)
نظریه‌ها(۱ ص)
دروس(خالی)
هنر و رسانه(خالی)
اطلس جنسیت(خالی)